Logo
Facebook
Google+
https://www.kupa.si/splosni-pogoji-poslovanja">
Twitter
YouTube

Splošni pogoji poslovanja

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA

PRI POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

(Dokument št. 2 /  KUPA nepremičnine)

 

sprejeti na podlagi Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-UPB1, Uradni list RS št. 72/06) in Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nepremičninskem posredovanju (ZNPosr-B, Uradni list RS št. 49/2011), z veljavnostjo od  15.12.2015, za družbo: KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić, s.p.

I. Splošni podatki o nepremičninski družbi

KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić, s.p.,  Šolska 35, 3330 Mozirje, matična številka: 6833241000, ID za DDV: 91070015, IBAN: SI56 0311 7100 0310 021, gsm: 041 640 458, e-pošta: biserka.povse@telemach.net .

Nepremičninska družba začne opravljati storitve nepremičninskega posredovanja le na podlagi podpisane pogodbe o posredovanju.

Stranka srečanje za ogled nepremičnin predhodno dogovorijo po telefonu ali e-pošti. Delovni čas za oglede je vsak delovni dan od 8. do 18. ure.

Podatki o zavarovanju odgovornosti: Pri Zavarovalnici Triglav, imamo po polici št. OD40100915032 zavarovano poklicno odgovornost nepremičninskega posrednika zaradi odškodninskih zahtevkov tretjih oseb za čiste premoženjske škode do višine 150.000 EUR. Letni agregat znaša 350.000 EUR.

II. Opis storitev, ki jih nepremičninska družba opravi za naročnika

S plačilom za posredovanje v prometu z nepremičninami se krijejo stroški za opravljanje dejanj pri vzpostavljanju stikov za naročitelja, preverjanju stanja nepremičnine ter pri pogajanjih in pripravah za sklenitev pravnih poslov, ki so potrebni za sklenitev pravno veljavne pogodbe za določeno nepremičnino, zlasti stroški za naslednja dejanja:

1) Sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami pri pooblaščeni odvetnici nepremičninske družbe.

2)Organizacija in izvedba ogledov nepremičnine po sklenitvi pogodbe o posredovanju.

3) Nepremičninska družba lahko naročitelja spravi v stik s tretjo osebo (kupcem) prek ogledov, pa tudi na druge načine. Šteje se, da je nepremičninska družba spravila naročitelja v stik, če: a) organizira njun sestanek; b) naročniku ali tretji osebi posreduje katerekoli podatke o naslovu, sedežu, številki telefona, naslov elektronske pošte tretje osebe oziroma naročnika; c) opravi ali organizira ogled nepremičnine s tretjo stranko; d) spravi stranke v stik na drug primeren način.

4)Preverjanje pravnega in dejanskega stanja nepremičnine, ki vključuje preverjanje na podlagi baze podatkov o pravnem in dejanskem stanju nepremičnin: a) ali je prodajalec dejanski in stvarni lastnik nepremičnine, ki je predmet pogodbe, pri kateri družba posreduje; b) ali so na tej nepremičnini stvarne oziroma druge pravice tretjih, ki bi lahko omejevale oziroma izključevale pravice stranke vključno s pridobitvijo listin o nepremičnini; c)Na podlagi skrbnega ogleda preveriti, ali ima nepremičnina očitne napake oziroma pomanjkljivosti, ki vplivajo na uporabnost oziroma ceno nepremičnine ter pisno obveščanje o napakah.

5) Seznanjenje naročitelja z ugotovljenim pravnim in dejanskim stanjem nepremičnine in zanesljivo opozarjanje na morebitne ugotovljene napake ter pojasnitev morebitnih tveganj, povezanih z neurejenim zemljiškoknjižnim stanjem.

6) Seznanitev naročitelja in tretje osebe s tržnimi razmerami, ki so pomembne za določitev cene nepremičnine, z vsebino predpisov, ki so pomembni za veljavno sklenitev pogodbe o posredovanju v prometu z nepremičninami ter z višino davčnih obveznosti stranke in s cenami notarskih storitev. To pomeni: seznanjanje naročitelja z nepremičnino in spravljanje v stik s tretjo osebo; oglaševanje prodaje nepremičnine v medijih; komuniciranje s potencialnimi kupci po telefonu; organizacija in izvedba ogledov nepremičnine za potencialne kupce; sodelovanje pri pogajanjih za sklenitev prodajne pogodbe; hranjenje izvirnikov pogodb in drugih originalnih dokumentov do zaključka posla; organiziranje overitve podpisov prodajne pogodbe pri notarju; sestava zapisnika o primopredaji nepremičnine;

Našteti posli so vključeni v ceno posredovanja. Če katerega od navedenih poslov opravi naročitelj sam ali so nekateri nepotrebni, se provizija zaradi tega ne zniža. Za posle, ki niso opisani zgoraj, se stranki s posebnim pisnim dogovorom dogovorita za posebno plačilo.

III. Plačilo nepremičninski družbi

V primeru posredovanja pri prodaji oziroma nakupi ali pri menjavi nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do provizije v višini 4{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} pogodbene vrednosti plus DDV. Z naročnikom je dogovorjeno (v skladu z 2. odst. 5. čl. Zakona o nepremičninskem posredovanju), da polovico te provizije (2{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} plus DDV) plača on, polovico (2{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} plus DDV) pa kupec.

Naročnik in posredniška družba se lahko dogovorita tudi za plačilo v drugačnem znesku.

Za nepremičnine, ki so cenejše od 10.000 EUR je provizija nepremičninske družbe določena v fiksnem znesku 580 EUR (plus DDV).

V primeru posredovanja pri oddaji oziroma najemu nepremičnine ima nepremičninska družba pravico do plačila v višini dveh mesečnih najemnin. V primeru, če posrednik posreduje za obe stranki plača vsaka polovico provizije.

Nepremičninska družba ima pravico do plačila za posredovanje v celoti tudi v naslednjih primerih:
– če stranki kasneje odstopita od sklenjene pogodbe,
– če prodajalec kasneje zadrži prejeto aro zaradi odstopa kupca od nakupa,
– če naročitelj oziroma njegov ožji družinski član proda nepremičnino osebi, s katero jo je spravil v stik posrednik, med in tudi po preteku pogodbenega razmerja z nepremičninsko družbo, in sicer v roku šestih mesecev po prenehanju pogodbe o posredovanju,
– če je dogovor o prodaji ničen zaradi zavajanja in dajanja neresničnih podatkov s strani naročnika;

Nepremičninska družba nima pravice do plačila za posredovanje v primeru, da naročnik sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo o prodaji svoje nepremičnine.

IV. Dodatne storitve, ki jih nepremičninska družba lahko opravi za naročnika in se dodatno zaračunajo.

Opis dodatnih storitev je opredeljen v Ceniku nepremičninske družbe, ki je sestavni del Splošnih pogojev poslovanja. V kolikor storitve niso navedene, se zaračunajo po posebnem dogovoru.

Brezplačna ekskluzivna dodatna storitev za katero vam ne zaračunamo stroškov posredovanja je pridobitev primernih izvajalcev za obnovo kupljene rabljene nepremičnine in za storitev selitve iz stare v novo nepremičnino. Te storitve plačate neposredno izvajalcem teh del.

V. Obveznosti naročitelja do nepremičninske družbe 

1) Naročitelj mora nepremičninsko družbo obvestiti o vseh okoliščinah, ki so pomembne za opravljanje storitev posredovanja.

2) Kadar naročitelj sam najde tretjo osebo, s katero sklene pogodbo, ki je bila predmet posredovanja, mora o tem nemudoma, najpozneje v 8 dneh, obvestiti nepremičninskega posrednika oziroma nepremičninsko družbo.

3) Naročitelj mora nepremičninski družbi predložiti na vpogled vso razpoložljivo dokumentacijo o nepremičnini.

4) Posredniško pogodbo skleneta nepremičninska družba in naročnik za dobo 9 mesecev in se lahko sporazumno večkrat podaljša. Šteje se, da je posredniška pogodba podaljšana za nadaljnjih 9 mesecev, če naročitelj v roku 8 dni pred potekom pogodbeno določenega časa s pisno priporočeno pošiljko ne obvesti posrednika, da se s podaljšanjem pogodbenega roka ne strinja.

5) Posredniško pogodbo lahko stranki kadarkoli odpovesta, če to ni v nasprotju z dobro vero in poštenjem. Pogodbo je potrebno odpovedati pisno z osemdnevnim odpovednim rokom.

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA Z NEPREMIČNINAMI SO V VELJAVI OD 15.12.2015.

© Kupa komunikacije 2015