Logo
Facebook
Google+
https://www.kupa.si/pogodba-o-posredovanju">
Twitter
YouTube

Pogodba o posredovanju

POGODBA O POSREDOVANJU V PROMETU Z NEPREMIČNINAMI

 I.Splošno

1.1.
Nepremičninska družba se zavezuje, da si bo prizadevala najti in spraviti v stik z naročiteljem tretjo osebo, ki se bo z njim pogajala za sklenitev PRODAJNE pogodbe za določeno nepremičnino. Naročitelj pa se zavezuje, da bo nepremičninski družbi plačal za posredovanje, če bo pogodba sklenjena.

1.2.
Sestavni del te pogodbe so splošni pogoji poslovanja, kopija zavarovalne police in cenik nepremičninske družbe.

 II. Nepremičnina in njena cena

2.1.
Predmet posredovanja po tej pogodbi je nepremičnina z naslednjimi podatki:
– vrsta nepremičnine:
– naslov nepremičnine:
– neto tlorisna površina (m2):
– zemljišče (m2):
– leto gradnje:
– leto prenove, vrsta prenove:
– ID stavbe:
– ID posameznega dela:
– katastrska občina:
– drugo:

2.2.
Naročitelj s podpisom na tej pogodbi potrjuje, da predmetna nepremičnina (ustrezno obkroži ali dopiši): nima bremen – ima bremena   (vrsta bremena: PREUŽITEK, SLUŽNOST, IZVRŠBA, ODDANO, HIPOTEKA, SPORI)

….

2.3.
Izhodiščna cena nepremičnine, ki je predmet pogodbe o posredovanju znaša ……………………………. EUR in ni nujno končna cena, oziroma dogovorjena cena med naročnikom in kupcem, po kateri se bo nepremičnina prodala.

 III. Plačilo za posredovanje

3.1.
Naročitelj se zavezuje, da bo v primeru, če mu nepremičninska družba po tej pogodbi proda nepremičnino, izplačal nepremičninski družbi 4{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} od cene iz prodajne pogodbe, katere predmet je nepremičnina. V plačilu za posredovanje ni vračunan davek na dodano vrednost v višini 22{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} (v nadaljevanju DDV), zato se plačilo za posredovanje poveča za vrednost DDV.

3.2.
Naročitelj zahteva, da se posredniška provizija razdeli na polovico, oziroma da tretja oseba (kupec) prevzame polovico plačila za posredovanje v višini 2{b4f35d0866def24edee2e454405ed6661e861a9297b2086d54bb7af4cf59f59e} od dogovorjene prodajne vrednosti nepremičnine plus DDV.

3.3.
Naročitelj in tretja oseba si lahko plačilo za posredovanje razdelita tudi drugače v skladu z dogovorom v prodajni pogodbi.

 IV.Pravice do plačila

4.1.
Nepremičninska družba pridobi pravico do plačila za posredovanje, ko je sklenjena pogodba, katere predmet je nepremičnina. Posredovanje se plača na dan sklenitve pravnega posla za nepremičnino navedeno v tej pogodbi  na TRR družbe številka:  01000-0000300007, odprt pri SKB banka d.d. Ljubljana na podlagi izdanega računa.

 V. Storitve nepremičninske družbe

5.1.
S plačilom za posredovanje se krijejo stroški za vse posle, ki jih nepremičninska družba opravi za naročitelja v skladu z zakonom, ki ureja nepremičninsko posredovanje in vsakokrat veljavnimi Splošnimi pogoji, ki so sestavni del pogodbe o posredovanju.

 VI. Dodatne storitve

6.1.
Naročitelj naroči, nepremičninska družba pa se zavezuje za naročitelja opraviti naslednje dodatne storitve:

6.2.
Naročitelj se zavezuje dodatne storitve iz prvega odstavka tega člena plačati po veljavnem ceniku nepremičninske družbe. Rok za plačilo dodatnih storitev je 7 dni po opravljenih storitvah na podlagi izstavljenega računa nepremičninske družbe.

 VII. Osebni podatki

7.1.
Naročitelj soglaša s shranjevanjem in obdelavo njegovih osebnih podatkov za namene izvrševanja pogodbe o posredovanju in pogodbe, katere predmet je nepremičnina, v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

VIII. Obveznosti naročitelje glede energetske izkaznice

8.1.
Nepremičninska družba naročitelja s sklenitvijo te pogodbe pisno seznanja z obveznostmi in določbami Energetskega zakona (EZ-1) (Ur.l.RS, št.17/74), in sicer: pri prodaji stavbe ali njenega posameznega dela, mora lastnik kot prodajalec zagotoviti, da se pri oglaševanju navedejo energetski kazalniki energetske učinkovitosti stavbe ali njenega posameznega dela iz energetske izkaznice.

IX. Trajanje pogodbenega razmerja

9.1.
Pogodba o posredovanju je sklenjena za določen čas devet (9) mesecev in se lahko večkrat podaljša.

 X. Nepremičninsko posredovanje

10.1.
V imenu nepremičninske družbe bo posle posredovanja opravljala Biserka Povše Tašić, št. licence: 00752. Nepremičninska družba ima zavarovano poklicno odgovornost nepremičninskega posrednika pri Zavarovalnici Triglav.

XI. Končna določila

11.1.
Naročitelj se je seznanil s splošnimi pogoji, cenikom nepremičninske družbe, kopijo zavarovalne police ter s pogodbo. Vse je prebral in razumel ter je bil v celoti seznanjen s stroški in dajatvami.

11.2.
Pogodba je sestavljena v dveh enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po en izvod.

11.3.
V primeru spora je pristojno sodišče glede na kraj, kjer leži nepremičnina.

 

V/na:
Dne:

Naročitelj (ime, priimek, podpis)

Nepremičninski posrednik: (ime, priimek, podpis)

NEPREMIČNINSKA DRUŽBA: KUPA komunikacije, Biserka Povše Tašić, s.p.

© Kupa komunikacije 2015